תקנון

 

1.הגדרה- מרכז נופש, ספורט ופנאי (קאנטרי ספורט קלאב קרית מלאכי).

2.הוראות התקנון- באות להבטיח התנהלות תקינה של הקאנטרי, תוך הבטחת רמת שרות גבוהה ושמירה על אינטרסים משותפים, של מנויי ולקוחות הקאנטרי ושל הנהלת הקאנטרי.

3.חתימה על תקנון- חתימת המנוי על התנאים האמורים בתקנון זה, הינה תנאי הכרחי להצטרפות כחבר קאנטרי (מנוי). במקרה של משפחה, חתימת המנוי המוביל (ראש המשפחה) על התנאים האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי להצטרפות כל אחד מיחידי המשפחה כחבר קאנטרי (מנוי).

בחתימתו על התקנון, מתחייב המנוי המוביל ליידע את כל המנויים הנלווים בדבר הוראות התקנון, ויראו אותם כחתומים על תקנון זה ויחולו עליהם הוראות התקנון.

המנוי המוביל ערב לכל התחייבויות יתר החברים הכלולים במנוי לרבות התחייבויותיהם הכספיות ועמידתם בכללי ההתנהגות. עותק מהתקנון כשהוא חתום על ידי המנוי/ המנוי המוביל יישאר בידי המנוי/המנוי המוביל,ואילו עותק נוסף ישמר בתיקו האישי של המנוי / המנוי המוביל הנמצא במשרדי הקאנטרי.

4.הפסקת חברות בקאנטרי- הנהלת הקאנטרי רשאית להפסיק ו/או להשעות חברותו של חבר בקאנטרי (מנוי) על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של חריגה מהנהלים ו/ או מתקנות הקאנטרי ו/או במקרה של פגיעה בפעילות ו/או במטרות הקאנטרי ו/או בשל התנהגות המסכנת את עצמו ו/או אחרים ו/או בשל הפרת משמעת חמורה ו/או אי ציות להוראות ההנהלה ומי מטעמה מנהל, מנהל תפעול, מאבטח, מציל, סדרן וכל בעל תפקיד אחר.

5.מניעת כניסה לקאנטרי- הנהלת הקאנטרי רשאית למנוע כניסת אדם, אם גרם בעבר לנזק כלשהו לקאנטרי בעת שהייתו במרכז ו/או שהתנהג בחוסר כבוד לעובדי המרכז. להנהלת הקאנטרי הזכות הבלעדית לקבל או לדחות כראות עיניה בקשות למנויים, או להתנות קבלתו של מנוי בכל תנאי אשר ייראה להנהלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה.

6.הסדרי תשלום- במעמד הרישום וכתנאי לו, על המנוי להסדיר את התשלום במלואו וזאת במסגרת אפשרויות התשלום הנהוגות בקאנטרי, כפי שהם מעת לעת (מזומן, אשראי, שיקים וכו’) במקרה של אי עמידה של המנוי בהסדרי התשלומים שנקבעו עימו,רשאית הנהלת הקאנטרי להפסיק את חברותו בקאנטרי לאלתר, ומבלי לגרוע מכך, לנקוט בצעדי גבייה כלפי המנוי. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתאפשר כניסת המנוי (והנלווים למנוי)  לקאנטרי, אם לא הסדיר את אמצעי התשלום, בהתאם להסדרי התשלום הנהוגים בקאנטרי, וזאת בהתייחס למלוא מחיר המנוי.

7.תג קרבה(צ’יפ)

א. כל חבר בקאנטרי יקבל צ’יפ אשר באמצעותו בלבד הוא נדרש להיכנס לקאנטרי (תמונה ממוחשבת) וזאת לאחר שהצטלם ועמד בכל הדרישות לצורך הרישום.

ב. לא תתאפשר כניסה למנויים ללא צ’יפ.

ג. על המנוי להישמע להוראות הנציג בכניסה לקאנטרי ולהמתין עד לזיהוי שיבוצע במערכת הממוחשבת.

ד. הצ’יפ הינו אישי ואינו ניתן להעברה, צ’יפ שיועבר לאחר יוחרם והמנוי לו שייך הצ’יפ יבוטל לאלתר.

ה. בגין אובדן או גניבה או השחתה של הצ’יפ יחויב המנוי בסכום של 20 ₪ . כל עוד לא הוסדר התשלום כאמור לא יהיה המנוי זכאי להיכנס לקאונטרי ולא יזוכה בגין היעדרותו.

ו. הצ’יפ הינו רכוש ההנהלה והיא רשאית להחרימו או להפקיעו או לבטלו, בכל מקרה של התנהגות לא נאותה מצד המנוי ו/או מי מטעמו, לרבות במקרה של הפרת תקנון.

8.שעות פעילות הקאנטרי- למנוי זכות כניסה לקאנטרי בשעות הפעילות של הקאנטרי בלבד. שעות הפעילות נקבעות על ידי הנהלת הקאנטרי והן עשויות להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקאנטרי.

לא תתאפשר כניסה לקאנטרי 15 דקות לפני סגירתו . יש לפנות את המתקנים כרבע שעה בטרם סגירת הקאנטרי.

9.בריכות השחייה-

א. על אף האמור בסעיף 8 לעיל, לבריכות השחייה תתאפשר כניסה על פי שעות הפרדה. ילד מגיל 4.5 או מבוגר ממין זכר יהיה רשאי להיכנס רק בשעות פעילות של שחיה מעורבת או בשעות פעילות הבריכה לגברים בלבד.

ילדה מגיל 4.5 או בוגרת ממין נקבה תהיה רשאית להיכנס לבריכה החיצונית ולבריכה המקורה בשעות הפעילות שנועדו לנשים או לשחייה מעורבת.

יש לצאת מהבריכות רבע שעה לפני חילופין בין גברים לנשים, בין גברים למעורב, ובין נשים למעורב וכן הלאה.

ב. הכניסה לבריכות השחייה הינה אך ורק בשעות הפעילות של הבריכות (בכפוף לסעיף 8 ולהימצאותו של מציל) כפי שייקבעו מעת לעת ,על ידי הנהלת הקאנטרי.

ג. הכניסה לבריכות השחייה תיעשה בבגד ים וכובע ים (בעלי שיער ארוך).

ד. אין להכניס לבריכה מזרני ים ו/או כדורים.

ה. חל איסור על הכנסת שתיה ומזון מכל סוג שהוא לשטח הבריכות, לרבות בריכת הפעוטות.

ו. יש להתקלח לפני הכניסה לבריכה.

ז. חובה להישמע להוראות המצילים.ות בשטח הבריכה . מנוי  שלא יישמע להוראות המצילים יורחק משטח הקאנטרי והנהלת הקאנטרי רשאית במקרה כזה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המנוי בקאנטרי.

ח. הנהלת הקאנטרי רשאית לפי שיקולה הבלעדי לסגור אחת מהבריכות ו/או חלק ממסלולי השחייה בבריכות לטובת שיעורי שחיה, ו/או קייטנות ו/או לטובת פעילויות שונות.

ט. כניסת ילדים עד גיל 12 למים ו/או לרחבת הבריכה הינה באחריות ההורים ומחייבת ליווי והשגחת מבוגר.

י. בין התאריכים 1.6-1.9  השחייה במסלולי השחייה בבריכה המקורה לשחיינים בלבד ואינה מיועדת לפעילות משפחתית\משחקים, משפחות וילדים יופנו לבריכות החיצוניות

יא. הבריכה החיצונית תופעל מתאריך 1.6 משעה 17:00 ומתאריך 20.6 עד ל1.9 משעות הבוקר

יב. מתרחצים שאינם יודעים לשחות חייבים במצופים.

יג. הנהלת הקאנטרי רשאית לפי שיקול דעתה, בחודשי הקיץ, בשעות שיא, להתיר את השימוש בבריכה באופן חלקי וכפי שתמצא לנכון.

10.בריכת פעוטות- הרחצה בבריכת פעוטות הינה באחריות ההורים בלבד ונעשית ללא נוכחות מציל. השימוש הינו לילדים עד גיל 5 ובהשגחת ההורים בלבד. הכניסה למים תותר בבגדי ים או לבוש המתאים לרחצת פעוטות בפרט חיתולים המיועדים לכך.

11.חדר כושר- השימוש בחדר הכושר הינו מגיל 14 ומעלה בכפוף לשינויים, כפי שיחולו בחוק הספורט מעת לעת, ולבעלי אישור רפואי תקף בלבד וכנדרש בחוק. האימון בתלבושת ספורט מלאה, נעלי ספורט ומגבת אישית.

בני נוער ו/או בוגרים ישתמשו במכשירי חדר כושר רק בנוכחות מדריך כושר מוסמך. יש להישמע להוראות המדריכים בחדר הכושר. אימונים אישיים אסורים אלא על ידי מדריכי חדר כושר המועסקים על ידי הקאנטרי.

12.סאונה- השימוש בו הינו מגיל 16 ומעלה והיא מיועדת לבעלי בריאות תקינה בכפוף להנחיות, לתקנון ולהוראות מיוחדות הקבועות במקום, בדבר השימוש בסאונות.

13.למנוי הזכות להשתמש בבריכות השחייה, בחדר הכושר ובסאונות בימים ובשעות כפי שקבעה הנהלת הקאונטרי.

14.למען הסר ספק, אין החוגים והפעילויות השונות כלולים במנוי. מעת לעת ועל פי החלטת הנהלת הקאנטרי, יתקיימו פעילויות לכלל הציבור.

15.הקאנטרי יהיה סגור לכל סוג פעילות בערב ראש השנה ובימי ראש השנה, ערב כיפור וביום כיפור עצמו. ערב חג סוכות ויום חג סוכות ראשון ושני. ערב חג פסח ראשון ושני וחג פסח ראשון ושני.  הקאנטרי יהיה סגור מערב יום השואה ועד לצאת יום השואה.

הקאנטרי יהיה סגור מערב יום הזיכרון לחללי צה”ל ועד יום העצמאות בבוקר. הבריכות בקאנטרי יהיו סגורות למתרחצים בתשעת הימים בין א’ באב ועד לתשעה באב, כולל תשעה באב

חדר הכושר יפעל בתשעת הימים של אב אך יהיה סגור בערב תשעה באב וביום תשעה באב עצמו.

16.על אף האמור בסעיף 15 לעיל ההנהלה תהיה רשאית לסגור את הקאנטרי מסיבות כאלה ואחרות עם הודעה מוקדמת.

17.הנהלת הקאנטרי רשאית לקיים מופעים ואירועים לאורחים שאינם מנויים- המנויים רשאים ליטול בהם חלק בתשלום מלא או מופחת על פי החלטת הקאנטרי.

18.לוקרים- השימוש בלוקר קבוע (תא לשמירת חפצים קבוע) בתקופת החברות של המנוי הינו כפוף לתשלום נוסף(בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת הקאונטרי),

והוא על בסיס מקום פנוי. הנהלת הקאנטרי רשאית להחליף את מיקומי הלוקרים. תקופת השימוש בלוקר הינה תקופת המנוי (שנה). האחריות המלאה והבלעדית לשימוש בלוקרים חלה על המשתמש והנהלת הקאנטרי אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בקשר עם השימוש בתא האחסון.

19.הקפאת מנוי-

ניתן לבצע הקפאת מנוי ללא תשלום מהסיבות הבאות:

 

  1. הנחות: אין כפל הנחות נרשם הנושא יותר סיבת הנחה אחת, יקבל ההטבה אחת בלבד, את הגבוהה מבין שתי ההנחות
  2. ביטול מנוי-

א. הפסקת המנוי תעשה בכתב בלבד על גבי טופס בקשה לביטול מנוי שניתן לקבלו באמצעות פניה לכתובת המייל של הקאנטרי  countryclubkm@gmail.com  או בדלפק הקבלה של הקאנטרי.

ב. ביטול מנוי יבוצע בהתראה של חודש מראש בהתאם לחוק הגנת הצרכן -עסקה בעניין רכישת שירותים במכון כושר והכל בהתאם לכל דין

ג. קיימת אפשרות לרכוש מנוי קיץ לתקופה של 3 או 4 חודשים, תקף אך ורק  בין החודשים יוני – ספטמבר. לא ניתן לבטלו החל משבועיים לאחר רכישתו.

ד. ביטול מנוי מבטל הטבות שניתנו – הנחת בן משפחה נוסף או כל הטבה אחרת שניתנה במועד הרישום.

ה. ביטול מנוי שנרכש ביו התאריכים 1.5 ועד 1.9 יחושב כביטול מנוי קיץ

ו. בכל מקרה בו לקוח סיים את תקופת המנוי שלו ולא חידשו, או שביטל את המנוי שלו, כל בקשה לפתיחת מנוי מחדש יחשב כמנוי חדש ולא כמנוי ממשיך (לעניין הטבות וכו)

ז. לא תבוצע הפסקה רטרואקטיבית של מנוי בנסיבות של כוח עליון, אלא אם בקשת הביטול הגיעה בסמוך (עד שבועיים מסיבת הביטול)

 

  1. החזר כספי-

במקרה של ביטול מנוי יחושב ההחזר כדלקמן :

אופציה נוספת היא החלפת מסלול למסלול גמיש ( לא כולל את חודשי הקיץ מאי עד אוגוסט כולל )

ותשלום ההפרש בין המסלולים.

א. ביטול מנוי שתחילתו בין חודש מאי לחודש ספטמבר,   ובטרם חלפו 6 חודשי פעילות , יחויב לפי תעריף מנוי קיץ כפול 3 חודשים לכל הפחות.

ב. ההחזר הכספי יתבצע באותו אופן בו ביצע המנוי את התשלום לקאנטרי או בהעברה כספית לחשבון הבנק. החזר עבור תשלום במזומן יוחזר בהמחאה או בהעברה כספית לחשבון הבנק.

ג. ההחזר בפועל יבוצע עד 45 יום ממועד הפסקת המנוי בפועל.

ד. במעמד ביטול המנוי וכתנאי לו , חייב המנוי לפרוע כל חוב שהוא חייב לקאנטרי. המנוי נותן לקאנטרי הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי בו משלם המנוי ו\ או להפקיד צקים מתועדים של המנוי כדי לגבות כל חוב שהמנוי חייב לקאנטרי.

ה. במקרה של ביטול מנוי אדם אחד מתוך ההרכב המשפחתי יחושב ההפרש ( במידה ויהיה) בהתאם להרכב המשפחתי.

23 .גניבות ואבידות- אין הנהלת הקאנטרי אחראית לגניבות ו/או אבידות ו/או כל נזק ו/או קלקול שיגרם לרכוש המנוי בשטח הקאנטרי (לרבות, תאים וכלי רכב). באחריות המנוי לדאוג לרכושו.

אין המנוי רשאי להביא לקאנטרי חפצים בעלי ערך ואם הביא (על אף האיסור) באחריותו הבלעדית לדאוג שלא להשאירם ללא השגחה.

25.כללי:

א. הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הקאנטרי או חלקו לצורך שיפוצים/עבודות/אירועים וכו’.

ב. אין הנהלת הקאנטרי אחראית לרכב החונה במגרש החניה או בכל מקום אחר סמוך לקאנטרי ואינה אחראית על פריצות/או גניבות מהרכבים.

ג. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה, מנוי שיאפשר לאדם זר להשתמש במנוי שלו מסתכן בהקפאת\ביטול המנוי.

ד. ילד שגילו עד 12 שנים חייב בליווי מבוגר מרגע כניסתו לקאנטרי.

ילד עד גיל 3 אינו מורשה להיכנס לבריכות השחייה מלבד בריכת הפעוטות, למעט הזמנים שבהם בריכת הפעוטות אינה פעילה

ה. למנוי משפחתי יאושרו נלווים ילדים.ות עד גיל 23 בלבד.

 ו. הנהלת הקאנטרי רשאית לאפשר כניסות חד פעמיות של אורחים ו/או לקיים אירועים ו/או פעילויות נוספות שלא לחברי הקאנטרי.

ז. הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.

ח. אין להכניס לשטח הקאנטרי  ציוד גן ו/או נשק ו/או כלי זכוכית ו/או משקאות חריפים ו/או נרגילות ו/או בעלי חיים.

ט. העישון אסור בכל שטחי הקאנטרי. עישון ברחבי הקאנטרי מהווה עבירה על החוק והמנוי יישא במלוא האחריות והנזק כתוצאה מהפרת איסור זה.

י. פעילות מסחרית- חל איסור מכירת שירותים/טובין , משחקי קלפים, מזל או הימורים ברחבי הקאנטרי.

יא. השמעת מוסיקה באופן פומבי בשטח הקאנטרי אסורה בהחלט.

יב. כתובת הנהלת הקאנטרי ומספרי הטלפון, מפורסמים באתר הקאנטרי בכתובת www.kantrykm.co.il  וכן ניתן לקבלם במשרדי הקאנטרי.

יג. המנוי מאשר כי קרא את הוראות התקנון, הבין והסכים להוראותיו, ניתנו לו כל התשובות לשאלותיו והוא מתחייב לנהוג על פי הוראות התקנון.

יד .בכל מקרה של סתירה בין לשון החוק לתקנון, לשון החוק גובר.

טו.בחתימתי זו הנני מאשר קבלת חומר פרסומי באמצעי המדיה השונים.

 

הריני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בתקנון זה. הריני מתחייב בשמי ובשם משפחתי הנלווים לנהוג בהתאם לתקנון זה ולהוראות אר יפורסמו מפעם לפעם על ידי הנהלת הקאונטרי, תקנון זה יחייב אותי לנהוג על פיו כל זמן היותי מנוי.

 

 

השאירו לנו הודעה